Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Mērķauditorijas institūciju ieguvumi no dalības K Projekta mācībās un saistītajos pasākumos 2020. gada 21. augusts

Aptauja tika veikta par apmeklētajām mācībām/ pasākumiem laikposmā no 2019.gada līdz 2020.gada 31.martam. Kopumā aptaujā piedalījās 155 respondenti no 26 institūcijām (kopā K Projekta mērķauditorijā ir 61 institūcija, taču to iesaiste K Projekta aktivitātēs atšķiras; atbildējušo 26 institūciju iesaiste K Projekta aktivitātēs ir samērā augsta). Lielākais respondentu skaits bija no šādām institūcijām Latvijas Republikas Prokuratūra - 38 respondenti, Valsts ieņēmumu dienests – 28, Valsts policija - 20, Pārtikas un veterinārais dienests – 11, Iekšējās drošības birojs – 10.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot kādus ieguvumus individuālā un institūciju līmenī K Projekta mērķauditorijas institūciju nodarbinātie saskata no dalības Projekta aktivitātēs. Šajā kopsavilkumā ir sniegta analīze par institūciju līmeņa ieguvumiem.

Institūciju ieguvumi (atbilžu īpatsvars %)

* Citos ieguvumos ietilpst t.sk.  jaunu zināšanu ieguve/ redzesloka paplašināšana, lielāka izpratne par ēnu ekonomikas un korupcijas izpausmēm, pilnveidotas zināšanas par noziedzīgiem nodarījumiem, krāpnieciskām darbībām, un to novēršanu/ apkarošanu, labāka izpratne par normatīvajiem aktiem un situāciju valstī attiecīgajās jomās, procesiem valstī, labāka izpratne par institūcijas lomu korupcijas risku identificēšanā u.c.

Būtiskākie institūciju ieguvumi attiecas uz šādiem aspektiem:

No respondentu atbildēm iespējams secināt, ka lielākie ieguvumi pārsvarā ir kontrolējošām iestādēm, t.sk. – īpaši - tiesībaizsardzības institūcijām un Prokuratūrai, t.sk. saistībā ar dažādiem izmeklēšanas, kriminālvajāšanas, uzraudzības, sadarbības un analītiskā darba aspektiem. Dalība K Projekta pasākumos sniedza pozitīvu ieguldījumu vairāku ministriju (piem., Tieslietu, Finanšu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības u.c.) darbā.

Pateicoties K Projekta pasākumu gaitā piedāvātām institūciju foruma iespējām, tika nozīmīgi veicināta sadarbība un kontaktu veidošana gan starp nacionālām institūcijām, gan starptautiskajā līmenī. Šis ir viens no svarīgākajiem mācību un saistīto pasākumu efektiem, jo tas veicina likumpārkāpumu prevenciju un identificēšanu, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, pierādījumu iegūšanu, kā arī informācijas apmaiņu dažādos jautājumos.

Izteikti pozitīvi vērtējama respondentu atzīmētā institūciju vienotās izpratnes attīstība dažādos aspektos, piem., par nepieciešamo izmeklēšanas darbību apjomu, pierādījumiem u.c. Vienotas izpratnes veidošana būtiski paaugstina starpinstitūciju sadarbības efektivitāti, t.sk. noziedzīgu nodarījumu identificēšanu, izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un iztiesāšanu.

Būtiski ieguvumi gūti saistībā ar institūciju iekšējā kontroles sistēmas stiprināšanu, t.sk. trauksmes celšanas sistēmas attīstību. Tā, piem., Maksātnespējas kontroles dienests ir stiprinājis iekšējās uzraudzības pasākumu veikšanu un veicis pretkorupcijas pasākumu identificēšanu, Civilās aviācijas aģentūra ir izstrādājusi shēmu iekšējās trauksmes celšanas sistēmai, Iekšējās drošības birojs ir izstrādājis normatīvo aktu par Trauksmes celšanas likuma prasību ieviešanu, savukārt, Iekšlietu ministrija ir veikusi grozījumus iekšējos normatīvajos aktos saistībā ar korupcijas riskiem.

Respondenti norādīja uz izmantojamo izmeklēšanas un operatīvā darba metožu pilnveidošanu vairākās jomās, piem., nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas un noziegumu pret dabas vidi apkarošanas jomā.

Ir atzīmējams, ka respondenti ir snieguši ne tikai vispārīgus komentārus, bet norādīja arī uz konkrētiem ieguvumiem, ko ietekmēja dalība K Projekta pasākumos, piem., izstrādātas vadlīnijas nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas pierādīšanai, vadlīnijas korupcijas novēršanas jomā, pilnveidots korupcijas risku reģistrs, izstrādāti grozījumi konkrētos ārējos un iekšējos normatīvajos aktos, veicināta plānošanas dokumentu izstrāde un tajos norādīto uzdevumu izpilde. Tā, pēc respondentu viedokļa, tika efektivizēta arī atzinumu/ viedokļu sniegšana par Latvijas normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskajam regulējumam noteiktajās jomās. Tika veicināts Finanšu ministrijas darbs saistībā ar pētījumu programmas izstrādes par ēnu ekonomikas mazināšanu valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Aptaujas rezultāti ļauj izdarīt secinājumu, ka K Projekta īstenotās mācības un saistītie pasākumi (pieredzes apmaiņas pasākumi, konferences u.c.) snieguši praktisku ieguldījumu gan pretkorupcijas, gan ēnu ekonomikas novēršanas un apkarošanas aktivitātēs, kas veicina ne tikai atsevišķu mērķauditorijas institūciju, bet arī valsts pārvaldes darba efektivitāti kopumā. Secināms, ka Projekta īstenotā pieeja orientēt mācības un citus pasākumus uz konkrēto praktisko jautājumu risināšanu (t.sk. attīstot specializētas mācības), ir lielā mērā apstiprinājusies, tāpēc arī K Projekta attīstība tiks turpināta šajā virzienā.