Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Iekšējās drošības birojs akcentē preventīvā darba nozīmīgumu 2018. gada 6. novembris

Kopš Iekšējās drošības biroja darbības uzsākšanas apritējuši trīs gadi. Atskatoties uz šajā periodā paveikto, Biroja trešajai gadadienai un Latvijas simtgadei veltītajā pasākumā Biroja priekšnieks V. Mūrnieks norādīja, ka “īstenoti visi nepieciešamie pasākumi, lai Birojs spētu pilnvērtīgi darboties un īstenotu tam uzticētās funkcijas – veiktu neatkarīgu un objektīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un novēršanu”.

Vērtējot pirmstiesas izmeklēšanas darba rezultātus, trīs gadu periodā izmeklēšana veikta aptuveni 450 kriminālprocesos. Analizējot kriminālprocesus pēc noziedzīga nodarījuma veida, kopš Iekšējās drošības biroja darbības sākuma tendences ir saglabājušās nemainīgas – lielākā daļa Iekšējās drošības birojā uzsākto kriminālprocesu ir par amatpersonu, iespējams, izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību, kā arī par amatpersonu iespējamo koruptīvo rīcību. Pēdējā gada laikā pieaudzis izmeklēto noziedzīgo nodarījumu skaits, kas izdarīti mantiskā nolūkā, t.sk., piesavināšanās un zādzības.

Jau kopš Iekšējās drošības biroja darbības sākuma būtiska loma atvēlēta preventīvo funkciju īstenošanai Biroja kompetences ietvaros, cīnoties ar cēloņiem, nevis ar sekām - “Ne mazāk svarīga par noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un vainīgo saukšanu pie atbildības, ir preventīvo pasākumu īstenošana. Nereti pietiek ar iekšējās kontroles vides pilnveidošanu, lai iestādes darbinieku atturētu no vēlmes iesaistīties pretlikumīgās darbībās,” uzsvēra V. Mūrnieks.

Trīs gadu laikā Iekšējās drošības birojs realizējis virkni dažādu pasākumu ar mērķi novērst noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kuros iesaistītas Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonas un darbinieki. Apzinoties iekšējās kontroles sistēmas nozīmīgumu, Birojs prezentējis izstrādāto iekšējās drošības risku izvērtēšanas metodiku Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs, kā arī iesaistījies iekšējo drošības risku izvērtēšanā un rīcības plāna sagatavošanā konstatēto risku novēršanai. Regulāri tiek iniciēti preventīvi pasākumi, tai skaitā arī sadarbībā ar citām iestādēm, kuru laikā iestādēs tiek aktualizētas identificētās problēmjomas un meklēti risinājumi to novēršanai.

Prevencijas pasākumu ietvaros Iekšējās drošības birojs regulāri organizē un piedalās dažādos informatīvi izglītojošos pasākumos, kuros tiek skaidrota Iekšējās drošības biroja kompetence un līdz šim paveiktais.

“Trīs gadu laikā, kopš durvis vēra Iekšējās drošības birojs, ir izveidota spēcīga profesionāļu komanda, par kuras darbu un rezultātiem jūtos gandarīts. Šodien mēs varam runāt par to, ka iekšlietu sistēmā strādā kompetenta un neatkarīga tiesībsargājošā iestāde, kas efektīvi īsteno tai uzticētos uzdevumus, atklājot un novēršot amatpersonu izdarītos noziedzīgos nodarījumus. Tas vēlreiz apliecina to, ka pirms vairākiem gadiem radusies iecere izveidot neatkarīgu Iekšējās drošības biroju, ir bijusi pareiza,” uzrunā uzsvēra iekšlietu ministrs R. Kozlovskis.

 

Iekšējās drošības birojs savu darbību uzsāka 2015. gada 1. novembrī. Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiesībsargājoša iestāde, kuras funkcijas ir atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījušas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu (izņemot Drošības policiju) amatpersonas un darbinieki. Tāpat Iekšējās drošības birojs izmeklē ar vardarbību saistītus noziedzīgus nodarījumus, kurus, pildot dienesta pienākumus, izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm ieslodzījuma vietās, Ostas policijas, kā arī pašvaldības policijas darbinieki.